KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00 -16.00, wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00, piątek 7.00 -14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek z załączonym projektem zmiany organizacji ruchu.

Projekt zmiany organizacji ruchu, który powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w sali 1:10000 lub 1:25000, z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się szkic bez sali, zawierający: parametry geometrii drogi oraz lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi  i warunki ruchu,
 • uzasadnienie wprowadzenia nowej lub zmiany dotychczasowej organizacji ruchu,
 • termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu,
 • opinię Komendanta Powiatowego Policji (jeżeli projekt dotyczy dróg powiatowych),
 • opinię właściwego zarządcy drogi (właściwego dla danej drogi objętej projektem),
 • nazwisko i podpis projektanta.

5. Opłata

Czynność nie podlega opłacie administracyjnej. W przypadku złożenia pełnomocnictwa opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Zatwierdzenie projektu

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

9. Informacje dodatkowe

Starosta wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych w obrębie powiatu.

W ramach tych zadań starosta zatwierdza projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych.

Do sporządzenia takiego projektu zobowiązani są m. in.:

 • zarządcy dróg, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,
 • podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi,
 • podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi.

Wszelkie zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drodze muszą być uzgodnione w formie opinii z następującymi instytucjami:

 • właściwym burmistrzem lub wójtem – jeżeli zmiana dotyczy drogi gminnej,
 • zarządem powiatu – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej,
 • komendantem powiatowym Policji - jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej.

Projekt należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden po ostemplowaniu zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Strona jest zobowiązana powiadomić starostę o wprowadzeniu zatwierdzonej zmiany w organizacji ruchu w terminie co najmniej 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.

10. Załączniki