KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą szczególne utrudnienia w ruchu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek zawierający w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub adres siedziby organizatora imprezy,
 2. określenie rodzaju i nazwy imprezy,
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 4. Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy,
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 7. Załączniki:
  • opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji mówiąca o organizowanej imprezie oraz sposobie jej zabezpieczenia,
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników imprezy,
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, w którym odbędzie się impreza,
  • pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będących następstwem – do ich bezzwłocznego naprawienia szkody lub pokrycia kosztów tych napraw,
  • pisemną zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,
  • projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli występuje taka konieczność),
  • dokument - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 10,00 zł - płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej szczególne utrudnienie na drogach publicznych. Odmowa wydania zezwolenia wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zezwolenie dotyczy  imprez organizowanych na drogach publicznych – gminnych i powiatowych w granicach terytorialnych powiatu i dotyczy organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Organizator imprezy jest zobowiązany przed uzyskaniem zezwolenia spełnić wszystkie ustawowe wymogi niezbędne do jego uzyskania wskazane w art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

10. Załączniki