KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na imprezę powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą korzystania z drogi w sposób szczególny

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek zawierający w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub adres siedziby organizatora imprezy,
 2. określenie rodzaju i nazwy imprezy,
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 4. Informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy,
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 7. Załączniki:
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
  • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
  • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
  • dokument-potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 8. potwierdzenie wniesienia opłat
 9. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

5. Opłata

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zezwolenia 48 zł. - płatność dokonywana jest na rachunek bankowy UMiG w Myśliborzu Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.
  (Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Zwalnia się z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 -  Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej szczególne utrudnienie na drogach publicznych. Odmowa wydania zezwolenia wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Zezwolenie dotyczy  imprez organizowanych na drogach publicznych – gminnych i powiatowych w granicach terytorialnych powiatu i dotyczy organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Organizator imprezy jest zobowiązany przed uzyskaniem zezwolenia spełnić wszystkie ustawowe wymogi niezbędne do jego uzyskania wskazane w art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym..

Zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze organizator jest obowiązany opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją

Wniosek wraz z ww. załącznikami należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

10. Załączniki

      Formularz wniosku.