KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydawanie zaświadczeń o wpisie w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, pok.420, Tel. 95 747 20-21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach,

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Dowód opłaty

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 17 zł

Wydanie zaświadczenia  dla uczniowskich klubów sportowych – brak opłaty

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

6. Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

7. Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia w przedmiocie:

-  wpisu

8. Tryb odwoławczy

Brak

9. Informacje dodatkowe

Zaświadczenie wydaje się na wniosek prezesa klubu lub innej osoby upoważnionej.

10. Załączniki

   Formularz wniosku.