KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

Udostępnienie danych, materiałów, informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 22, Tel 95 747 34 51,95 747 34 20

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail:  podgikmysliborz@post.pl

 

3. Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

 

 

 

4. Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek  ( zamówienie osoby zainteresowanej ) formularz do pobrania

 

5. Opłata

1.Zamówione materiały zasobu udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.   Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

 

 

6. Termin załatwienia

 

 

Do 7 dni   a w przypadku dużego zakresu zamówienia lub gdy w chwili złożenia zamówienia  na mapę i w egib nanoszone są zmiany – termin załatwienia – 14 dni

 

7. Tryb odwoławczy

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

     

 

 8. Załączniki

    Wzór  wniosku