KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność ( rentówki ) działki lub nieruchomości

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 7, Tel 95 747 34 31

Poniedziałek 700-1600, Wtorek - Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz. U.2008 Nr 50, poz. 291 ze zm.)

 

4. Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek  osoby posiadającej działkę w dożywotnim użytkowaniu lub osoby zstępnej

2. Zaświadczenie Urzędu Gminy lub sołtysa o użytkowaniu działki – w przypadku osoby zstępnej

3. Kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

4.Dokument poświadczający pokrewieństwo

 

5. Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej 

 

 

6. Termin załatwienia

 

Zgodnie z art. 35 kpa

 

7. Sposób załatwienia

     

    Wydanie decyzji administracyjnej

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

9. Załączniki

        Formularz wniosku.