drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

WYKREŚLENIE SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418 tel. (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:00- 15:00, piątek 7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

4. Wymagane dokumenty

W przypadku:

1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

- wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej

Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące:

- wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej

- protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do Kuratorium Oświaty w Szczecinie

5. Opłata

Bez opłat

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

7. Sposób załatwienia

1. Wydanie decyzji o wykreśleniu szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

1. Wpis do ewidencji podlega również wykreśleniu w przypadkach:

- niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
- prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia
działalności oświatowej,

- stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub
statutem, a w szkole podstawowej są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień
szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

W powyższych przypadkach procedura nie wymaga zawiadomienia; po otrzymaniu informacji od innych organów lub
instytucji, szkoła/placówka niepubliczna zostaje wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez organ
wpisowy.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki;

Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy, osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ rejestrujący oraz gminę, na której terenie położona jest szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. W przypadku szkoły otrzymującej dotację z budżetu powiatu, osoba prowadząca winna rozliczyć się z otrzymanej w danym roku dotacji.

10. Załączniki

formularz wniosku o wykreślenie szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych