drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

SKIEROWANIE UCZNIA DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418 tel. (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:00- 15:00, piątek 7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz .U. z 2018 r., poz.996 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o wydanie skierowania do ośrodka.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Opłata

Bez opłat

6. Termin załatwienia

Skierowanie ucznia do SOSW uzależnione jest od czasu otrzymania przez Starostę Myśliborskiego zgody od organu prowadzącego placówkę wskazanej we wniosku na wydanie skierowania.

7. Sposób załatwienia

1) W celu skierowania ucznia do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we wniosku należy podać:

- imiona i nazwisko (nazwiska) rodziców/ opiekunów prawnych, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,

- imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziecka, jego adres zamieszkania, nazwę szkoły oraz aktualny etap kształcenia,

- pełną nazwę i adres placówki, do jakiej uczeń ma zostać skierowany,

2) W przypadku wskazania we wniosku SOSW-u znajdującego się poza terenem Powiatu Myśliborskiego Starosta Myśliborski występuje do właściwego organu prowadzącego placówkę o zgodę na umieszczenie dziecka w ośrodku. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, Starosta Myśliborski wydaje skierowanie do wskazanej we wniosku placówki.

8. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

9. Informacje dodatkowe

Wybór placówki zależy od rodziców/prawnych opiekunów, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu nie wskazuje miejsca umieszczenia.

10. Załączniki

Formularz wniosku