drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ EGZAMINACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418 tel. (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:00- 15:00, piątek 7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, wraz z załącznikami:

1. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu
nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych przez niego zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania,
a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

3. Odpowiedni dokument potwierdzający zmianę nazwiska – w przypadku gdy przedłożone dokumenty zawierają nazwisko inne niż aktualne nazwisko nauczyciela.

5. Opłata

Bez opłat

6. Termin załatwienia

- Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Myśliborski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

- Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, Starosta Myśliborski wydaje decyzję o nadaniu lub
o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

7. Sposób załatwienia

Wymogiem wszczęcia procedury postępowania w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest złożenie wniosku wraz z wymienionymi załącznikami.

Zarówno wniosek jak i załączone dokumenty powinny być podpisane przez uprawnione do tego osoby.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Po sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączonej dokumentacji Starosta Myśliborski powołuje komisję egzaminacyjną oraz wyznacza datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Starostę Myśliborskiego Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić
z pracownikiem Wydziału Edukacji możliwość jego wykorzystania

10. Załączniki

Formularz wniosku