drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika prawa jazdy

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (formularz dostępny w Wydziale Komunikacji) oraz:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
 1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do  kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 2. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 3. kserokopię posiadanego prawo jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie uprawnień w wysokości 100,50 zł – za wydanie blankietu prawa jazdy. Podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną.

Opłata administracyjna dokonywana jest na rachunek Starostwa Powiatowego nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika prawo jazdy.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Powiatu Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Wtórnik prawo jazdy wydawany jest w przypadkach:

 1. zagubienia lub fizycznej utraty dokumentu prawa jazdy (nie obejmuje przypadków związanych z zatrzymaniem dokumentu przez organy zewnętrzne),
 2. zniszczenia blankietu w sposób powodujący jego nieczytelność,
 3. kradzieży dokumentu,
 4. zmiany danych zawartych w dotychczasowym dokumencie,
 5. utraty ważności dotychczasowego dokumentu.

Analiza dokumentów kończy się zamówieniem spersonalizowanego dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydanie wtórnika prawo jazdy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

10. Załączniki

Formularz wniosku dostępny w Wydziale Komunikacji.