drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. – z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek "Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę"
  2. Załączniki:
    • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
    • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami
    • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

5. Opłata

Nie pobiera się

6. Termin załatwienia

Do 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku. W przypadku zastrzeżeń do zgłoszenia organ złoży  sprzeciw w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku.

Na wniosek inwestora – w sprawach pilnych – organ może wydać przed upływem 30 dni zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

7. Sposób załatwienia

Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeśli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku albo wyda przed upływem 30 dni zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia..

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku braków materialno-prawnych wniosku dotyczących zgłoszenia organ postanowieniem w trybie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie brakujących dokumentów a w przypadku ich nie uzupełnienia organ złoży  sprzeciw w formie decyzji.

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie złoży  sprzeciwu w formie decyzji w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku/uzupełnienia wniosku albo wyda przed upływem 30 dni zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia..

10. Załączniki

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane