drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg, ul. Północna 15 pok. Nr 313, Tel. 95 747 03 02

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:drogi@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 tekst jednolity),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r. poz. 764),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r. poz. 366)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien zawierać dane:  imię i nazwisko lub nazwę, adres siedziby przedsiębiorcy, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu,.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia kategorii I w wysokości:

- 50 zł za zezwolenie wydane na okres miesiąca,

- 100 zł za zezwolenie wydane na okres 6 miesięcy,

- 200 zł za zezwolenie wydane na okres 12 miesięcy

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004);

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r. poz. 366)

6. Termin załatwienia

Do 7 dni roboczych.

7. Sposób załatwienia

Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez  zarządcę drogi.

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

10. Załączniki

Formularz wniosku

11. Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, oraz:

  1. Administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

  1. Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 w240.

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tj. wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, kontrolowania zgodności z wydanym zezwoleniem, pobierania kar pieniężnych oraz prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

  1.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem a w przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na stronie www.powiatmysliborski.pl oraz www.bip.powiatmysliborski.pl