drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg, ul. Północna 15 pok. Nr 31 4, Tel. 95 747 03 02

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:drogi@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 tekst jednolity),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

4. Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500,  z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu - 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót - dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

  oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Opłata

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

                1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,

                2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

                3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ,

                4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zarządca drogi może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

 - harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

 

10. Załączniki

Formularz wniosku

11. Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, oraz:

  1. Administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

  1. Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 w240.

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tj. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, kontrolowania zgodności z wydanym zezwoleniem, pobierania kar pieniężnych oraz prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

  1.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem a w przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na stronie www.powiatmysliborski.pl oraz www.bip.powiatmysliborski.pl