drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 10, Tel 95 747 34 20

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 (Dz. U. 2012  poz.83)

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2.Osoba prawna – odpis z KRS

5. Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej

 

6. Termin załatwienia

Zgodnie z ar. 35 kpa

7. Sposób załatwienia

 

Wydanie decyzji administracyjnej

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Formularz wniosku