drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

    POZWOLENIE ZINTEGROWANE

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Spokojna 13 - pok. nr 51, tel. (95) 747 20 21 wew. 35

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: przyroda@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1169)

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (przedkłada się w 2 egz.) powinien spełniać wymagania określone
 dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo ochrony środowiska,
tj. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 i na wytwarzanie odpadów oraz jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji-wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:

1) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:

       a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

       b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c) prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także
o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

d) prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

e) prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,

f)  proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów,
o których mowa w art. 248 ust. 1,

g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;

3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;

4) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a)  raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

b)  opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c)  propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

W informacji, o której mowa w pkt 1 lit. c, prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

 Raport początkowy zawiera:

1)   informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

2)   informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

3)   nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

4)   informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone
na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się
o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. W tym przypadku dołącza się poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

5. Opłata

1. Opłata rejestracyjna - jej  wysokość nie może być wyższa niż 12 000 zł. Opłatę rejestracyjną oblicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Opłatę wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa.

2. Opłata skarbowa: 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców; jednakże wtedy należy dodatkowo dołączyć do wniosku dowody (oświadczenie) potwierdzające okoliczność zaliczenia przedsiębiorstwa do mikroprzedsiębiorców albo małych lub średnich przedsiębiorców; ustalenie
czy przedsiębiorca zalicza się do mikroprzedsiębiorców albo małych lub średnich przedsiębiorców dokonuje się na podstawie przepisów rozdziału 7 art. 104, art.105, art. 106, art. 107 i art. 109 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807, ze zmianami)
pod rygorem art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu  sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
506 zł – pozostałe.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Myśliborzu nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

6. Termin załatwienia

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

7. Sposób załatwienia

Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować
o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Jeżeli organ stwierdzi, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, informuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, prowadzącego instalację o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku organ stwierdza, czy planowana zmiana ma charakter istotnej zmiany.

 Zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany,
sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. W pozwoleniu organ właściwy do wydania pozwolenia: 1) ujednolica tekst pozwolenia; 2)   stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia. Do pozwolenia nie stosuje się przepisów art. 208, art. 210 i art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Załączniki

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

1)   dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;

2)   zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3)   kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopię raportu
o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 cytowanej ustawy, jeżeli były opracowane.