drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie  poświadczenia  potwierdzającego  spełnianie  przez ośrodek  szkolenia  kierowców dodatkowych  wymagań

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  2. ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r. poz. 596).
  4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ustawy o kierujących pojazdami.

Załączniki:

  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie poświadczenia;
  2. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w art. 31 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami oraz w § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1885)

5. Opłata

  1. Opłata administracyjna za wydanie poświadczenia w wysokości 500,00 zł; opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004) – podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
  2. Opłata skarbowa:
    • za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni.

7. Sposób załatwienia

Poświadczenie wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, starosta właściwy dla prowadzenia rejestru, w którym widnieje przedsiębiorca. Poświadczenie wydawane jest po uiszczeniu opłaty administracyjnej, w drodze decyzji administracyjnej. Wzór poświadczenia określony jest w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                

9. Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli:

     

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2) posiada:

    a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

        – lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz              

           jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

        – salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

        – plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony                 

           oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

     b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych

         wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:

         – co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem        

            umowy leasingu,

         – pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie      

            starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

      c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w    

          zakresie:

          – uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem               

             potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,

             – uzyskiwania uprawnień instruktorów,

          – szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

    a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co

         najmniej 5 lat,

    b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej      

        poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz

    c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia      

        1982 r. - Karta Nauczyciela oraz

4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

10. Załączniki

Brak