drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wpis do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji wykładowców

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90, wew. 22 lub 21

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl lub komunikacja@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 627 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1791).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do ewidencji wykładowców zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Załączniki:

dokument tożsamości – do wglądu w celu sprawdzenia poprawności danych zawartych we wniosku

zaświadczenie o niekaralności KRK Kartoteka Karna

zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców / kursu uzupełniającego dla wykładowców

dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców

5. Opłata

Opłata administracyjna za wpis do ewidencji wykładowców w wysokości 50,00 zł; opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 – podstawa prawna: § 30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Opłata skarbowa:

za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu,

za ponowne wydanie zaświadczenia np.: z powodu zmiany danych – 17,00 zł zgodnie z częścią I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002) – podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

6. Termin załatwienia

Do 30 dni.

7. Sposób załatwienia

Wykładowcą jest osoba, która:

spełnia wymagania, o których mowa w art. 38 ustawy o kierujących pojazdami

ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Wpis do ewidencji wykładowców oraz zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru, na wniosek wykładowcy, dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wykładowcy w drodze decyzji administracyjnej oraz po uiszczeniu opłaty administracyjnej.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Po spełnieniu przez wykładowcę wymogów ustawowych Starosta wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

10. Załączniki

Formularz wniosku.