drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul.Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. – z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

1.        Wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki

2.        Dowód wpłaty za wydanie dziennika budowy

W przypadku osoby działającej w imieniu inwestora:

upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone do odbioru dziennika budowy wraz z dowodem opłaty skarbowej  (17 zł) za udzielone pełnomocnictwo.

5. Opłata

Przykładowe ceny dzienników:  Dz. Budowy DB/C(mały): 4,30 zł, Dz. Budowy DB/A (średni): 6,14 zł, Dz. Budowy DB/B (duży): 9,83 zł.

Uwaga przed dokonaniem opłaty należy potwierdzić cenę dziennika budowy w wydziale Budownictwa

Opłaty za wydanie dziennika budowy należy dokonać przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Bank GBS Barlinek O/Myślibórz, nr konta: 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

6. Termin załatwienia

3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) stała się ostateczna

7. Sposób załatwienia

Wydanie ostemplowanego druku dziennika budowy/rozbiórki

8. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

9. Informacje dodatkowe

Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie (pełnomocnictwo) przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę za pełnomocnictwo należy dokonać przelewem na konto: Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002    

 

10. Załączniki

Formularz wniosku.