drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI  LOKALU   

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071  z późniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 - z późn. zmianami),

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności  

oraz 2 egz. załącznika graficznego (rzut całej kondygnacji budynku, na której znajduje się lokal)

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi – 17 zł.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz – nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

6. Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

7. Sposób załatwienia

Wydanie  zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia

8. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

9. Informacje dodatkowe

-

10. Załączniki

Formularz wniosku