drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

                                      

WYDANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. – z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
  2. Załączniki:
  • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje
  1. Do wglądu:
  •   dziennik budowy

5. Opłata

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225  poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę można wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu-nr 61 83550009 0070 0708 2000 0002

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej,

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w tym przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.

10. Załączniki

Formularz wniosku oraz wzór trzech oświadczeń