drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

 

ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul.Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. – z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
     
  2. Załączniki:
  • projekt budowlany uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego,
  • w zależności od zakresu wprowadzonych zmian opinie, uzgodnienia innych organów,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje.
  1. Do wglądu:
  •  dziennik budowy

5. Opłata

Opłata skarbowa za zmianę decyzji pozwolenia na budowę  wynosi – 82 zł

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - o opłacie skarbowej,

Opłatę można wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz – nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

 

6. Termin załatwienia

Do 60 dni od daty wpływu wniosku .

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – zmieniającej pozwolenie na budowę.

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących wniosku, projektu budowlanego i/lub projektu zagospodarowania działki/terenu organ postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, nałoży obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

10. Załączniki

Formularz wniosku.