drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. – z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Załączniki:

  • cztery (4) egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, , o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i/lub  wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  aktualnym na dzień opracowania projektu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeśli występuje

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225  poz. 1635 z późn. zm.). wynosi:

-   budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł  ale nie więcej niż 539 zł,

-     budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,

-      innego budynku - 48 zł,

-      studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,

-      budowli związanych z produkcją rolną -  112   zł,

-   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi  - 2143zł,

-   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł,

-     innych budowli - 155 zł,

-     urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł,

-     na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  - 50% stawek określonych w tabeli część  II ust. 9 pkt. 1 załącznik do

      ustawy – o opłacie skarbowej

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w tabeli część III ust. 9 pkt. 1 1 załącznik do ustawy O opłacie skarbowej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu - konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia

oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy - o opłacie skarbowej,

6. Termin załatwienia

 Do 60 dni.

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

9. Informacje dodatkowe

W przypadku braków materialno-prawnych dotyczących wniosku, projektu budowlanego i/ lub projektu zagospodarowania działki/terenu organ postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane nałoży obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia a po jego bezskutecznym upływie wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

10. Załączniki

Formularz wniosku oraz wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane