drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym – adnotacja VAT, PIT, CIT

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszeniu zmiany danych (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu) oraz:

  1. zaświadczenie z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  4. dokument tożsamości właściciela (do wglądu),
  5. polisa OC (do wglądu).

5. Opłata

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas załatwienia sprawy - 30 dni)

7. Sposób załatwienia

Dokonane zmiany w pojeździe odnotowywane są w formie pisemnej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli występuje) w pozycji „Adnotacje urzędowe” oraz wprowadzane są  do systemu  CEPiK.

8. Tryb odwoławczy

Strona może złożyć skargę na czynności organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Stosownie do brzmienia art. 83 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym badanie techniczne pojazdu dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych może być wykonane wyłącznie przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Identyczna procedura występuje w przypadku wnioskowania o wykreślenie istniejącej już adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

10. Załączniki

Formularz wniosku.