drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22  czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 764),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366)

4. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

5. Opłata

 1. Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia kategorii III w wysokości:
 1. 200,00 zł -  dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 2. 400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 3. 1.200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 4. 2.000,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

 

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004;

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Do 3 dni roboczych.

7. Sposób załatwienia

Zezwolenie kategorii III wydawane jest przez Starostę właściwego ze względu siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku nie wydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Zezwolenie kategorii III wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu, za który uznaje się pojazdy:

 1. o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 2. o szerokości nie przekraczającej 3,2 m.
 3. o długości nieprzekraczającej:
  1. 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  2. 23 m dla zespołu pojazdów
 4. o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

 

Zezwolenie wydaje się na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

10. Załączniki

      Formularz wniosku.