drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00 - 16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 - 14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22  czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 764),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien zawierać dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres siedziby przedsiębiorcy, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, a także numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu, jeżeli zostały nadane; oświadczenie o parametrach pojazdu (zgodnie z treścią wniosku – wniosek w załączniku), termin przejazdu.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia kategorii III w wysokości:

 1. 200,00 zł -  dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 2. 400,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 3. 1.200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 4. 2.000,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004); podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366).

6. Termin załatwienia

Do 3 dni roboczych.

7. Sposób załatwienia

Zezwolenie kategorii III wydawane jest przez Starostę właściwego ze względu siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu pojazdu nienormatywnego. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku nie wydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zezwolenie kategorii III wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu, za który uznaje się pojazdy:

 1. o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 2. o szerokości nie przekraczającej 3,2 m.
 3. o długości nieprzekraczającej:
  1. 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  2. 23 m dla zespołu pojazdów
 4. o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Zezwolenie wydaje się na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Starosta, w oparciu o ustawowe uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego, w celu sprawdzenia czy proponowana trasa jest właściwa dla przejazdu pojazdu nienormatywnego wymienionego we wniosku.

Zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na blankietach, których wzór określony jest w załączniku 3 do rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22  czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).

10. Załączniki