drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH WIERCEŃ W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI ALBO WYKONYWANIE WKOPÓW ORAZ OTWORÓW WIERTNICZYCH O GŁĘBOKOŚCI DO 30 m W CELU WYKONYWANIA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH NA POTRZEBY POBORU WÓD PODZIEMNYCH W ILOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 m3 NA DOBĘ NA OBSZARACH GÓRNICZYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI METODĄ OTWORÓW WIERTNICZYCH

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2022 wew. 236 Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

 

 

• art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań   dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji   (DzU Nr 288, poz. 1696)

 

 

4. Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych;.
 2. Załącznik do wniosku: projekt robót geologicznych, co najmniej w 1 egzemplarzu, opracowany przez uprawnionego geologa.
 3. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale - w przypadku wydania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia i/lub złożenia pełnomocnictwa.

 

5. Opłata

1. Za wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia – 17 zł na podstawie części I pkt  53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz,   konto nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002 w treści dowodu wpłaty: „zaświadczenie” i/lub „ pełnomocnictwo”

 

 

 6. Termin załatwienia

 

30 dni od dnia zgłoszenia.

 

 

7. Sposób załatwienia

     

Projekt robót geologicznych uważa się za przyjęty, jeżeli organ nie wniesie w ciągu 30 dni sprzeciwu – w formie decyzji - do zgłoszenia. Na wniosek zgłaszającego, po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, organ wystawi zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia projektów robót geologicznych, jeżeli nie wniósł sprzeciwu.

 

 

8. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez organ decyzji o sprzeciwie stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

9. Informacje dodatkowe

Starosta jest organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia projektów robót geologicznych wierceń wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Sprzeciw, w formie decyzji, zostanie wniesiony w przypadku, gdy:

  1. zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom prawa,
  2. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku.

 

   Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia projektu tych robót starosta nie zgłosi do niego sprzeciwu w drodze decyzji.

 

    10. Załączniki

        Przykładowy wzór zgłoszenia .

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.