drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

 

PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2022 wew. 236

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek-Środa- Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00  

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 

 

3. Podstawa prawna

 

- Art. 36 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. DzU z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)

- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. DzU z 2018 r. poz. 646)

 

 

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji (złożony przez podmiot, który ubiega się o to przeniesienie) winien zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przeniesienie koncesji, jego siedziby i adresu  oraz numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), jeśli go posiada.
 2. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany, jeśli wystąpiły.

Załączniki: kserokopia koncesji wraz z jej późniejszymi zmianami,

 1. Zgodę Wnioskodawcy na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy wyrażona w formie pisemnej.

 1. Zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na nowy podmiot.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego przedsiębiorcy - wyrażona w formie pisemnej.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.

Należy podać numer działki lub zestawienie działek, w ramach których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego).

Załączniki dokumentujące prawo do terenu: umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia itp. przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 z naniesionymi granicami złoża, granicami obszaru górniczego, granicami terenu górniczego i granicami własności.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej przysługuje wnioskodawcy.

Należy podać rok wykonania dokumentacji geologicznej, wykonawcę, zatwierdzone zasoby.

Załączniki: dowód istnienia prawa przysługującego przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o przeniesienie koncesji, kopia decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji lub pisma o przyjęciu dokumentacji.

Uwaga: Do przeniesienia koncesji uzyskanej przed wejściem w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06. 2011 r. nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia jej ważności.  

 1. Wykazanie, iż podmiot ubiegający się o przeniesie koncesji jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Należy określić środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Załączniki: dane pozwalające na weryfikację wiarygodności finansowej wnioskodawcy (zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), umowy poręczenia, bilanse majątkowe, sprawozdania finansowe, PIT, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu), itp.) Kryteria te podlegają różnicowaniu w zależności od rodzaju i rozmiarów zamierzonej działalności, związanych z nią zagrożeń itd.

8. Przedstawienie dowodu utworzenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.

 

5. Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Podstawa: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części I poz. 53 załącznika do tej ustawy.

Opłaty należy dokonać na konto Burmistrza Myśliborza, konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku w oryginale lub jako wydruk operacji bankowej.

 

 

6. Termin załatwienia

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni,  od dnia wszczęcia postępowania.

 

7. Sposób załatwienia

  Decyzja administracyjna.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

9. Informacje dodatkowe

- Dane opisowe i załączniki wymienione w punkcie 4 ppkt. 1 – 9 zaleca się zestawić i zszyć w jeden tom zwany     WNIOSKIEM.

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia; nieuzupełnienie wniosku.

- Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy Pgg.

10. Załączniki

 

   Formularz pisma przewodniego.

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.