drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

POZYSKANIE DREWNA  –  WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH LOSOWYCH  –  NIEZGODNIE Z PLANEM URZĄDZENIA LASU

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, tel. (95) 747 2022 wew. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788)

 

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna – wyłącznie w przypadkach losowych – niezgodnie z planem urządzenia lasu. We wniosku należy podać:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
  • numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie drewna,
  • obręb geodezyjny, na których planowane jest pozyskanie drewna,

- uzasadnienie wniosku – uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł

Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

 

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku.

 

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej na pozyskanie drewna – wyłącznie w przypadkach losowych – niezgodnie z planem urządzenia lasu.

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

9. Informacje dodatkowe

Brak.

10. Załączniki

        Formularz wniosku.