drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

ZEZWOLENIE NA PRZEGRADZANIE SIECIOWYMI RYBACKIMI NARZĘDZIAMI POŁOWOWYMI WIĘCEJ NIŻ POŁOWY SZEROKOŚCI ŁOŻYSKA WODY PŁYNĄCEJ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15  – IV p., pok. nr 414, tel. (95) 747 2022 wew. 234

Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: wody@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. DzU z 2018 r. poz. 1476 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek, zgodnie z  art. 17a  ww. ustawy o rybactwie śródlądowym, powinien zawierać:
    - określenie uprawnionego do rybactwa na danym obwodzie rybackim,
    - określenie miejsca wystawienia narzędzi połowowych w formie opisowej i graficznej,
    - informację o rodzaju i ilości narzędzi połowowych,
    - informację o sposobie oznakowania narzędzi połowowych,
    - określenie okresu połowu.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia wnioskodawcy do rybactwa np. umowa o oddanie w użytkowanie obwodu 

    rybackiego;

3. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

 

5. Opłata

Opłata skarbowa wynosi 82 zł za wydanie zezwolenia na jedno sieciowe rybackie narzędzie połowowe.

Podstawa: część III pkt. 44 ppkt. 2 Załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Burmistrza Myśliborza – nr konta:

61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

 

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o zezwoleniu bądź odmowa wydania zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej.

 

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

9. Informacje dodatkowe

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem przegrodzenia.

Przy określaniu terminu należy uwzględnić obowiązujące okresy ochronne dla określonych gatunków  ryb np. węgorza europejskiego.

 

10. Załączniki

 -

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
  9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.