drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

REJESTRACJA ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO PŁAZÓW, GADÓW, PTAKÓW I SSAKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 413, tel. (95) 747 2022 wew. 235

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: przyroda@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 • Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
  i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE.L.97.61.1 ze zm.).

4. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Kopię dokumentu:
 • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
 • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenia zwierzęcia w hodowli, albo
 • innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

5. Opłata

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 7dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

7. Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt

8. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

9. Informacje dodatkowe

Obowiązek zgłoszenia do rejestru powstaje z dniem nabycia, wwozu do kraju, wejścia w posiadanie zwierzęcia. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

10. Załączniki

Formularz wniosku

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.