drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zgłoszenie zmian w pojeździe – zmiana danych technicznych oraz rodzaju pojazdu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek  „zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym" oraz:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego wraz z opisem dokonanych zmian,
 • zaświadczenie potwierdzające, że zmian w pojeździe dokonał przedsiębiorca, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit. b) ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli zakres zmian konstrukcyjnych uzasadnia wydanie opinii,
 • oświadczenie producenta pojazdu lub jego oficjalnego przedstawiciela, że dokonane zmiany w pojeździe są dopuszczone przez jego producenta (dotyczy zmian powodujących zmianę mas i nacisków),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu, w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna,
 • kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego, w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika, w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika,
 • kopia polisy OC.
 • dowód wniesienia opłaty za wymianę dowodu.

5. Opłata

1.  Opłata administracyjna dokonana na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego:

 • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
 • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Powyższe ceny zawierają opłatę ewidencyjną.

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje na wniosek strony decyzję o rejestracji czasowej wraz z pozwoleniem czasowym na okres do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, zaktualizowana karta pojazdu oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zmiany parametrów technicznych wymuszają zmianę dowodu rejestracyjnego.

Strona zawiadamia starostę o zmianie danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Proces jest dwuetapowy i składają się na niego dwie decyzje: o rejestracji czasowej (na wniosek klienta może być wydane  pozwolenie czasowe na okres 30 dni) oraz o rejestracji ostatecznej (wydanie dowodu rejestracyjnego, zaktualizowanej karty pojazdu).

10. Załączniki

Formularz wniosku.