drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

oraz Punkt Zdawczo-Odbiorczy w Barlinku, ul. Lipowa 3

środa 7.00 - 15.00 tel. 665 180 16

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek „zawiadomienie o zbyciu pojazdu”, oraz dokument przeniesienia prawa własności (np. umowa, faktura etc.)

5. Opłata

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł, opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Zmiany zostają naniesione do systemu CEPiK. Dokument przeniesienia własności zostaje ostemplowany specjalną adnotacją.

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o wszelkich zmianach w prawie własności pojazdu w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmian. W tym przypadku strona jest zobowiązana dostarczyć dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu.

10. Załączniki

Formularz wniosku.