drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zmiana danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym bez zmiany rodzaju pojazdu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 - 14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek – „zawiadomienie o zmianie danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym” oraz:

 1. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego wraz z dokumentem opisującym zmiany,
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta, potwierdzające przeprowadzenie zmian (jeżeli jest wymagane) i ich zgodność z udzieloną homologacją na pojazd  - w przypadku, gdy zmianie ulegają masy i naciski,
 5. dokument pochodzenia silnika (w przypadku zgłoszenia wymiany silnika) oraz w uzasadnionych przypadkach dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi wymontowany silnik (dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju),
 6. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 7. kopia polisy OC.

5. Opłata

1. Opłata administracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego (wraz z opłatą ewidencyjną):

 • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
 • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Opłata administracyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (w przypadku zamówienia nowego dowodu rejestracyjnego maksymalny termin na załatwienie sprawy może wynosić do 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Zgłoszone zmiany naniesione są do dowodu rejestracyjnego, który ulega wymianie oraz do karty pojazdu. W dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym umieszczona zostaje pieczęć o treści „zgłoszono zmianę danych” i dotychczasowy dowód zostaje oddany właścicielowi do czasu wyprodukowania nowego dokumentu. Starosta na wniosek strony może wydać decyzję o rejestracji czasowej wraz z pozwoleniem czasowym na okres niezbędny do wyprodukowania nowego dowodu rejestracyjnego – w tym przypadku dotychczasowy dokument rejestracyjny zostaje unieważniony. Nowy dowód rejestracyjny, zaktualizowana karta pojazdu oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu zobowiązany jest zawiadomić starostę o dokonaniu wszelkich zmian w pojeździe, które powodują zmianę danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Zmiany te powodują powstanie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy. Są to m.in.: wymiana silnika oraz jego parametrów, zmiana liczby miejsc siedzących, zmiana mas pojazdów i nacisków, zmiana rodzaju pojazdu oraz jego przeznaczenia.

Oryginały złożonych do wniosku dokumentów, tj. faktura za przeprowadzony montaż, oraz wyciąg ze świadectwa homologacji po zrobieniu kopii i ostemplowaniu zwracane są właścicielowi. Zmiany, jeżeli nie są korektą nieprawidłowych zapisów powodują powstanie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy dokument.

10. Załączniki

Formularz wniosku.