drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, nazwy lub adresu zamieszkania w obrębie powiatu myśliborskiego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00, piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszeniu zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz:

 1. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego z wynikiem pozytywnym (jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym nie ma aktualnego badania technicznego),
 2. pisemne oświadczenie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 3. zaświadczenie o zmianie nazwiska (jeżeli występuje),
 4. zaświadczenie o zmianie adresu zamieszkania (jeżeli występuje),
 5. dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 6. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 7. kopia aktualnego ważnego dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (jeżeli pojazd jest zarejestrowany na osobę fizyczną),
 8. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (jeżeli pojazd jest zarejestrowany na osobę prawną),
 9. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 10. kopia polisy OC,
 11. dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

1. Opłata administracyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 (wraz z opłatą ewidencyjną):

 • 73,50 zł (z wydaniem pozwolenia czasowego na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego),
 • 54,50 zł (bez wydania pozwolenia czasowego).
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Zgłoszone zmiany naniesione są do dowodu rejestracyjnego, który ulega wymianie oraz do karty pojazdu. W dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym umieszczona zostaje pieczęć o treści „zgłoszono zmianę danych” i dotychczasowy dowód zostaje oddany właścicielowi do czasu wyprodukowania nowego dokumentu. Starosta na wniosek strony może wydać decyzję o rejestracji czasowej wraz z pozwoleniem czasowym na okres niezbędny do wyprodukowania nowego dowodu rejestracyjnego – w tym przypadku dotychczasowy dokument rejestracyjny zostaje unieważniony. Nowy dowód rejestracyjny oraz zaktualizowana karta pojazdu wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zmiana danych personalnych wymusza wymianę dowodu rejestracyjnego oraz aktualizację zapisów w karcie pojazdu. Właściciel pojazdu zobowiązany jest zawiadomić starostę o wszelkich zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

10. Załączniki

Formularz wniosku.