drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Przedłużenie ważności pozwolenia czasowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  • Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego oraz:

  • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
  • tablice tymczasowe, jeżeli były wydane a upłynął termin ważności znaku legalizującego,
  • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Przedłużenie ważności dokumentu odnotowywane jest na dokumencie oraz w systemie CEPiK.

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

Ważność dokumentu można przedłużyć maksymalnie o 14 dni.

10. Załączniki

 Formularz wniosku.