drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek strony

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację czasową pojazdu, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy pojazdu jest rejestrowany na osobę fizyczną),
 2. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy pojazdu jest rejestrowany na osobę prawną),
 3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 4. kopia polisy OC,
 5. dowód wniesienia opłaty za rejestrację pojazdu,

oraz:

 - w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:

 • dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

 - w przypadku rejestracji czasowej pojazdu celem umożliwienia przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP:

 • dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 • pozostałe dokumenty wymagane dla rejestracji pojazdu sprowadzonego zza granicy, jeżeli przedmiotem rejestracji jest pojazd pochodzący z importu.

- w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • pozostałe dokumenty wymagane dla rejestracji pojazdu sprowadzonego zza granicy, jeżeli przedmiotem rejestracji jest pojazd pochodzący z importu.

5. Opłata

 1. Opłata administracyjna za wydanie pozwolenia czasowego wraz z tablicami tymczasowymi:

w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz celem umożliwienia przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP:

 • dla samochodu: 62,00 zł,
 • dla przyczepy  – 40,75 zł,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego  – 37,75 zł,
 • dla motoroweru – 37,75 zł,

- w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:

 • dla samochodu: 112,00 zł,
 • dla przyczepy  – 65,75 zł,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego  – 55,75 zł,
 • dla motoroweru – 55,75 zł,

Powyższe opłaty zawierają opłatę ewidencyjną.

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję o rejestracji czasowej pojazdu wydając pozwolenie czasowe. W przypadku wywozu pojazdu za granicę wydawane są z urzędu tablice tymczasowe.

8. Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością wykonania badania technicznego pojazdu lub jego naprawy właściciel pojazdu zobowiązany jest dostarczyć dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne, które zostaną złożone do depozytu na czas obowiązywania rejestracji tymczasowej (jeżeli wymagane jest wydanie tablic tymczasowych).

W przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu umożliwienia wywozu zarejestrowanego pojazdu za granicę właściciel zobowiązany jest dostarczyć dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne, które zostaną unieważnione. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu zostaną unieważnione poprzez umieszczenie w nich adnotacji o wyrejestrowaniu pojazdu i oddane klientowi, natomiast tablice rejestracyjne zostaną odebrane i zniszczone.

Tablice tymczasowe są wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

10. Załączniki

Formularz wniosku.