drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Rejestracja pojazdu nowego i używanego (po zmianie właściciela w kraju)

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. tablice rejestracyjne,
 5. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 8. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr nadwozia, ramy) – dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 9. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju,
 10. dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu,
 11. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy pojazd jest rejestrowany na osobę fizyczną)
 12. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku, gdy pojazd jest rejestrowany na osobę prawną),
 13. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 14. kopia polisy OC.

5. Opłata

 1. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu (podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
 • samochodu: 180,50 zł (przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY);
 • motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego – 121,50 zł (przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY);
 • motoroweru – 111,50 zł (przy zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu) lub 81,00 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru z wyróżnikiem ZMY).

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje z urzędu decyzję o rejestracji czasowej na okres do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu zgodnie z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest obowiązany zarejestrować pojazd w terminie do 30 dni od dnia jego zakupu.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jako państwo członkowskie należy rozumieć  państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Obowiązek przedłożenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zakupionego od Policji, ABW, SWW, CBA, Straży Granicznej, Służby Celnej, lub Sił Zbrojnych RP.

10. Załączniki

Formularz wniosku.