drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

 

3. Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

 

4. Wymagane dokumenty

 

Wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego zza granicy, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. zagraniczny dowód rejestracyjny lub dwie części dowodu rejestracyjnego, jeżeli w kraju pochodzenia dowód rejestracyjny składa się z dwóch części – jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 3. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (oraz dodatkowo ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca rok produkcji pojazdu, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z innych dokumentów przedłożonych do rejestracji),
 6. tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski – tłumaczenie wyłącznie przez tłumacza przysięgłego,
 7. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za rejestrację pojazdu,
 8. zagraniczne tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd  był zarejestrowany),
 9. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna)
 10. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna),
 11. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 12. kopia polisy OC.

Uwaga: dla pojazdów sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 01.01.2016 r. wymagane jest przedłożenie dowodu wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo oświadczenie o obowiązku zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktura zawierająca takie oświadczenie. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr nadwozia, ramy).

 

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu (podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
  • samochodu – 256,00 zł;
  • motocykla – 197,00 zł;
  • przyczepy, ciągnika rolniczego – 121,50 zł;
  • motoroweru – 111,50 zł.

Opłata administracyjna dokonywana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata recyklingowa – 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 (dotyczy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP sprowadzonego przed 01.01.2016 r. – opłatą obciążone są pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg).

 

 

6. Termin załatwienia

 

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

 

7. Sposób załatwienia

 

Starosta wydaje z urzędu decyzję o rejestracji czasowej na okres niezbędny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.

Dopuszcza się nieprzedłożenie do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. W takiej sytuacji starosta dokonuje rejestracji warunkowej, natomiast brakujące dokumenty wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia odbioru dowodu rejestracyjnego. Niedostarczenie wymaganych dokumentów spowoduje odmowę rejestracji pojazdu oraz powiadomienie właściwego organu celnego o niewykonywaniu takiego obowiązku.

Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu.

 

8. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

9. Informacje dodatkowe

 

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz spoza Unii jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jako państwo członkowskie należy rozumieć  państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

W przypadku pojazdu sprowadzonego zza granicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

10. Załączniki

  Formularz wniosku.