drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Rejestracja pojazdu unikatowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu unikatowego, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu,
 3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 4. ocena rzeczoznawcy samochodowego potwierdzająca, że pojazd ma co najmniej 25 lat, a jego model nie jest produkowany co najmniej od 15 lat lub ma szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za rejestrację pojazdu,
 6. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy pojazd rejestrowany jest na osobę fizyczną)
 7. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku, gdy pojazdu jest rejestrowany na osobę prawną),
 8. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 9. kopia polisy OC;

a w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu unikatowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo:

 1. zagraniczny dowód rejestracyjny, lub dwie części dowodu rejestracyjnego, jeżeli w kraju pochodzenia dowód rejestracyjny składa się z dwóch części,
 2. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy na terytorium RP,
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 4. tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski – tłumaczenie wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

5. Opłata

 1. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu w przypadku pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
 • dla samochodu - 180,50 zł;
 • dla ciągnika rolniczego, motocykla, przyczepy – 121,50 zł;
 • dla motoroweru – 111,50 zł.
 1. Opłata administracyjna za rejestrację pojazdu w przypadku pierwszej rejestracji w Polsce (podana kwota zawiera opłatę ewidencyjną):
 • dla samochodu – 256,00 zł;
 • dla motocykla– 197,00 zł;
 • dla ciągnika rolniczego, przyczepy – 121,50 zł;
 • dla motoroweru – 111,50 zł.

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje z urzędu decyzję o rejestracji czasowej na okres niezbędny do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu. W karcie pojazdu oraz dowodzie rejestracyjnym zostaje zawarta adnotacja „---UNIKATOWY---„.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Pojazd unikatowy – pojazd, który ma co najmniej 25 lat, jego model nie jest produkowany co najmniej od 15 lat lub ma szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane. Wymóg ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

W przypadku pojazdu sprowadzonego zza granicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

10. Załączniki

Formularz wniosku.