drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Rejestracja pojazdu zabytkowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację  pojazdu zabytkowego, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. dowód własności, jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na właściciela,
 2. dowód rejestracyjny, jeżeli był wydany - w przypadku braku dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przyjęcie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że pojazd nie posiada dowodu rejestracyjnego;
 3. tablice rejestracyjne, jeżeli były wydane,
 4. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
 5. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 81 ust. 11a) ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 6. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za rejestrację pojazdu,
 7. kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku, gdy pojazd jest rejestrowany na osobę fizyczną),
 8. kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku, gdy pojazd jest rejestrowany na osobę prawną),
 9. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 10. kopia polisy OC;

a w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo:

 1. zagraniczny dowód rejestracyjny, lub dwie części dowodu rejestracyjnego, jeżeli w kraju pochodzenia dowód rejestracyjny składa się z dwóch części - w przypadku braku dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przyjęcie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że pojazd nie posiada dowodu rejestracyjnego;
 2. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy na terytorium RP,
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e)  lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 4. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 81 ust. 11a) ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 5. tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski – tłumaczenie wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. Opłata administracyjna (podane kwoty zawierają tzw. opłatę ewidencyjną) za:
  1. rejestrację pojazdu zarejestrowanego w kraju:
  2. rejestrację samochodu – 200,50 zł;
  3. rejestrację motocykla – 131,50 zł;
  4. rejestrację ciągnika rolniczego – 131,50 zł;
  5. rejestrację przyczepy – 131,50 zł.
  6. rejestrację pojazdu sprowadzonego zza granicy:
  7. rejestrację samochodu – 276,00 zł;
  8. rejestrację motocykla – 207,00 zł;
  9. rejestrację ciągnika rolniczego – 131,50 zł;
  10. rejestrację przyczepy – 131,50 zł.

Opłata recyklingowa – 500 zł na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 (dotyczy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP sprowadzonego przed 01.01.2016 r. – opłatą obciążone są pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg).

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje z urzędu decyzję o rejestracji czasowej na okres do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, nalepka kontrolna oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jako państwo członkowskie należy rozumieć  państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku pojazdu sprowadzonego zza granicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

10. Załączniki

 Formularz wniosku.