drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wpis zastawu rejestrowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis adnotacji o ustanowionym zastawie rejestrowym, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. karta pojazdu (jeżeli była wydana).

5. Opłata

Opłata skarbowa  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Wpis o zastawie rejestrowym jest odnotowywany w centralnej ewidencji pojazdów oraz w formie pisemnej adnotacji zawartej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o wszelkich zmianach w prawie własności pojazdu w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

10. Załączniki

  Formularz wniosku.