drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego wraz z następującymi dokumentami:

  1. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu stwierdzającego ustanie przyczyn zatrzymania dokumentu, jeżeli przyczyną zatrzymania były okoliczności wskazane w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  2. dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego, jeżeli przyczyną zatrzymania były okoliczności inne niż wskazane w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  3. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego na okoliczność zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
  4. kopia polisy OC,
  5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika, w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika.

5. Opłata

Opłata skarbowa  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 4. W przypadku, gdy podstawą zatrzymania dowodu rejestracyjnego był brak okresowego badania technicznego może wystąpić konieczność wydania rejestracji czasowej pojazdu celem przejazdu na badanie techniczne.

8. Tryb odwoławczy

Brak

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego i przechowywany w depozycie starostwa dowód rejestracyjny jest zwracany właścicielowi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ustanie przyczyn zatrzymania dokumentu.

10. Załączniki

Formularz wniosku.