drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika oraz:

  1. wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania - nie jest wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu,
  2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  3. oświadczenie złożone przez właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
  4. polisa OC (do wglądu),
  5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego (wraz z opłatą ewidencyjną):

  • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
  • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni)

7. Sposób załatwienia

Na wniosek strony wydawane jest pozwolenie czasowe umożliwiające kierowcy poruszanie się pojazdem na okres nieprzekraczający 30 dni. W tym okresie starostwo zleca wyprodukowanie spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego. Produkcja dokumentu odbywa się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydanie pozwolenia czasowego oraz wtórnika dowodu rejestracyjnego kończy się decyzją administracyjną.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Urząd zastrzega sobie prawo zażądania oceny uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego w sytuacjach uzasadniających jej zażądanie.

10. Załączniki

Formularz wniosku.