drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika karty pojazdu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 200 3r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz:

  1. dotychczasowa karta pojazdu - dotyczy przypadku fizycznego zniszczenia karty powodującego nieczytelność treści dokumentu,
  2. złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy – dotyczy przypadku zgłoszenia utraty/zagubienia karty,
  3. zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędnie do rejestracji pojazdu - dotyczy przypadku zgłoszenia wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym powiecie, dla którego karta pojazdu została zagubiona,
  4. dowód rejestracyjny pojazdu,
  5. pisemne potwierdzenie wydane przez producenta i importera, który wydał utraconą kartę pojazdu, że była ona wydana  –dotyczy przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu,
  6. polisa OC (do wglądu),
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu.

5. Opłata

Opłata administracyjna w wysokości 75,50 zł za wydanie wtórnika karty pojazdu (podana kwota zawiera tzw. opłatę ewidencyjną); opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Starosta składa zamówienie na wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu karty pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni. Wydanie wtórnika karty pojazdu jest odnotowywane w dowodzie rejestracyjnym w formie adnotacji. Na wniosek strony starosta może dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego (za dodatkową opłatą).

8. Tryb odwoławczy

Brak

9. Informacje dodatkowe

-

10. Załączniki

Formularz wniosku.