drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika oraz:

  1. oświadczenie o utracie nalepki kontrolnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
  2. polisa OC (do wglądu),
  3. dowód rejestracyjny,
  4. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie duplikatu nalepki kontrolnej w wysokości 19,00 zł (podana kwota  zawiera tzw. opłatę ewidencyjną); opłatę administracyjną należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 7 dni).

7. Sposób załatwienia

Wydanie duplikatu nalepki kontrolnej stanowi zwykłą czynność materialno-techniczną. Fakt wydania duplikatu odnotowywany jest w karcie informacyjnej pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

-

10. Załączniki

 Formularz wniosku.