drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej z powodu zniszczenia

 lub utraty dotychczasowych tablic

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. §10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie nowych lub wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnych z tytułu zniszczenia oraz:

 1. zwrot dotychczasowej tablicy rejestracyjnej (jeżeli jest),
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 4. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za poświadczenie nieprawdy w przypadku, gdy utrata tablicy (tablic) nastąpiła na skutek zagubienia.
 5. polisa OC (do wglądu),
 6. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie występuje o wydanie pozwolenia czasowego (nie zamierza eksploatować pojazdu w okresie niezbędnym na wyprodukowanie wtórnika tablicy) opłata administracyjna za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej / tablic rejestracyjnych wynosi odpowiednio:
 • dla samochodu – 53,00 zł, (1 szt.)/ 93,00 zł (2 szt.);
 • dla przyczepy oraz naczepy – 53,00 zł,
 • dla motocykla, trójkołowca, pojazdu typu „quad” oraz ciągnika rolniczego – 53,00 zł,
 • dla motoroweru – 43,00 zł,
 • dla tablic indywidualnych – 53,00 zł (1 szt.)  / 93,00 zł (2 szt.).
 1. W przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia czasowego na okres niezbędny do wyprodukowania wtórnika tablicy/tablic wystąpią dodatkowe opłaty:
 • dla samochodu – 62,00 zł,
 • dla przyczepy oraz naczepy – 40,75 zł,
 • dla motocykla, trójkołowca, pojazdu typu „quad” oraz ciągnika rolniczego – 37,75 zł.

Podane kwoty opłat administracyjnych zawierają tzw. opłatę ewidencyjną; opłata administracyjna uiszczana jest na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco. Realizacja duplikatu tablicy wynosi ok. 14 dni.

7. Sposób załatwienia

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych jest czynnością materialno-techniczną. Wydanie pozwolenia czasowego oraz tablic tymczasowych dokonywane jest w formie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Powiatu Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Strona może zamówić wtórnik brakującej tablicy lub zamówić tablice o nowym numerze rejestracyjnym.

W przypadku zamówienia wtórnika (wtórników) tablicy rejestracyjnej starostwo wydaje na wniosek strony tablice tymczasowe oraz pozwolenie czasowe na okres niezbędny do wyprodukowania wtórnika tablicy. Na okres niezbędny do wyprodukowania wtórnika dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz dotychczasowa tablica zostają przekazane do depozytu starostwa. Starostwo odnotowuje wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w formie pisemnej adnotacji w dokumentach pojazdu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia tzw. „czarnych” tablic rejestracyjnych należy bezwzględnie zamówić tablice o nowym wzorze.

10. Załączniki

 Formularz wniosku.