drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wykreślenie zastawu rejestrowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego oraz:

  1. prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu pojazdu z rejestru zastawów albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego został wykreślony z rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. karta pojazdu (jeżeli była wydana).

5. Opłata

Czynność nie podlega opłacie administracyjnej.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco.

7. Sposób załatwienia

Zmiana jest odnotowywana w elektronicznej ewidencji pojazdów oraz w formie pisemnej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana) a także karcie informacyjnej pojazdu.

8. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

9. Informacje dodatkowe

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić starostę o wszelkich zmianach w prawie własności pojazdu w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

10. Załączniki

      Formularz wniosku.