drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsc na adnotacje o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu albo miejsca na pozostałe wpisy w polu „Adnotacje”)

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (zapisanego) oraz:

 1. dowód rejestracyjny,
 2. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 3. wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu albo zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego (jeżeli w dotychczasowym dokumencie nie ma adnotacji o ważnym badaniu technicznym pojazdu),
 4. polisa OC (do wglądu),
 5. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. Opłata administracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego (wraz z opłatą ewidencyjną):
 • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
 • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Podane kwoty opłaty administracyjnej zawierają tzw. opłatę ewidencyjną. Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Postępowanie polega na wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego. Czynności tej towarzyszy wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu (oraz rejestracji czasowej, jeżeli wnioskuje o to strona). Spersonalizowany dowód rejestracyjny produkowany jest w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Dotychczasowy dokument bez ważnego badania technicznego zostaje odebrany i zatrzymany w depozycie starostwa. Na wniosek strony Starosta może wydać pozwolenie czasowe (na okres 30 dni) umożliwiające poruszanie się pojazdem w okresie niezbędnym na wyprodukowanie dokumentu.

10. Załączniki

     Formularz wniosku.