drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich zniszczenia lub utraty

(wydanie nowego numeru rejestracyjnego)

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych z tytułu zniszczenia lub zagubienia dotychczasowych tablic (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu) oraz:

 1. dotychczasowa tablica (tablice) rejestracyjna (w przypadku ich zniszczenia utrudniającego czytelność),
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku, gdy utrata tablicy (tablic) nastąpiła na skutek zagubienia, bądź zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek kradzieży,
 5. polisa OC (do wglądu),
 6. dowód uiszczenia opłat administracyjnej.

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. Opłata administracyjna uiszczana na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 za wymianę tablic rejestracyjnych na nowy numer rejestracyjny (wraz z wymianą dowodu rejestracyjnego) :
  • dla samochodu: 185,50 zł;
  • dla przyczepy/naczepy: 126,50 zł;
  • dla motocykla/ciągnika rolniczego/ pojazdu typu „quad”: 126,50 zł;
  • dla motoroweru: 116,50 zł.

Powyższa kwota uwzględnia tzw. opłatę ewidencyjną.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni)

7. Sposób załatwienia

Nadanie nowych numerów rejestracyjnych wiąże się z wymianą obecnych tablic oraz wymianą dowodu rejestracyjnego. Czynność kończy się wydaniem decyzji o rejestracji czasowej pojazdu (wydawana z urzędu) oraz decyzji o rejestracji pojazdu, która kończy postępowanie.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

Strona zawiadamia starostę o zagubieniu lub zniszczeniu tablic rejestracyjnych. Strona może zamówić wtórnik brakującej tablicy lub zamówić tablice o nowym numerze rejestracyjnym. Zmiana numerów rejestracyjnych wymusza wymianę dowodu rejestracyjnego. Dotychczasowe tablice (tablica) zostają unieważnione i przekazane do zniszczenia.

W przypadku zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego proces przebiega dwuetapowo i składają się na niego dwie decyzje: decyzja o rejestracji czasowej (wydawane jest wówczas pozwolenie czasowe na okres 30 dni oraz nowe tablice rejestracyjne) oraz decyzja o rejestracji ostatecznej (wydanie nowego dowodu rejestracyjnego).

Spersonalizowany dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia tzw. „czarnych” tablic rejestracyjnych należy bezwzględnie zamówić tablice o nowym wzorze.

10. Załączniki:

Formularz wniosku.