drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

Art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. tablice rejestracyjne (jeżeli właściciel posiada),
 2. dowód rejestracyjny (jeżeli właściciel posiada),
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana (jeżeli właściciel posiada),
 4. pisemne oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie nieprawdy,
 5. dokument potwierdzający zgłoszenie na Policję fakt kradzieży pojazdu,
 6. do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty, w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

5. Opłata

Opłata skarbowa: 

 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu,
 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł; płatność dokonywana w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz lub na rachunek Urzędu Nr 618355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Właściciel pojazdu musi udowodnić fakt kradzieży pojazdu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie na Policję kradzieży pojazdu.

Pojazd wyrejestrowany z powodu kradzieży podlega powtórnej rejestracji po udokumentowaniu jego odzyskania.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

10. Załączniki

  Formularz wniosku.