drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00 - 16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 - 14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany nazwy lub adresu siedziby),
 2. inne dokumenty potwierdzające zgłoszone zmiany,
 3. dowód wniesienia opłaty za zmianę treści licencji,
 4. pełnomocnictwo (tylko, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

5. Opłata

 1. Opłata administracyjna za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia lub licencji (opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004) - podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916),
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia lub w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty administracyjnej, o którym mowa w pkt 2.
 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

7. Sposób załatwienia

Zmiana treści zezwolenia lub licencji dokonywana jest w drodze decyzji administracyjnej.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 7 ustawy transporcie drogowym zmianę treści zezwolenia lub licencji dokonuje na wniosek przedsiębiorcy Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

10. Załączniki

Formularz wniosku.