drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

WYDANIE:

LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ / LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI /  DUPLIKATU LEGITYMACJI DOKUMENTUJACEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ / DUPLIKATU LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2. Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Północna 15 – pokój nr 13, tel. (95)747 90 69

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027)

4. Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie:  legitymacji dokumentującej  niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności, duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności

- kserokopia OSTATNIEGO PRAWOMOCNEGO orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień

- zdjęcie o wymiarach 3,5 X 4.5 cm.

5. Opłata

Wydanie legitymacji  dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności,  BEZ OPŁAT.

Wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności, opłata w wysokości 15 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nr  

15 8355 0009 0000 2020 2000 0005; tytuł wpłaty: opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Duplikat wydawany jest wyłącznie w przypadku legitymacji wydanych po 01.09.2017 r.

6. Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

7. Sposób załatwienia

Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności.

 Wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności .

8. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  i złożenia w siedzibie Zespołu lub Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Powiatowy zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień (czyli takiego, od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania, wyroku sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia).

Stopień niepełnosprawności a także symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek.

Legitymacje wystawione przed dniem 1.09.2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

10. Załączniki

Formularz wniosku.